Báo cáo thành tích làm từ thiện năm 2022

Thứ Ba, 6 Tháng Chín, 2022 56 lượt xem Chia sẻ bài viết:

 

Thực hiện Quyết định số 2.502/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về “Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang”; Hội đồng quản lý Quỹ đã ban hành Quy chế số 03/QC-QTTh ngày 16/4/2021 về “Tổ chức xét, tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu làm từ thiện”, trong đó đề ra tiêu chí tôn vinh như sau: Tổng số tiền làm từ thiện (tính cả hiện vật quy ra tiền) đối với :

Doanh nghiệp Số tiền ủng hộ
Tôn vinh

 Cúp Đồng

Tôn vinh

Cúp Bạc

Tôn vinh

Cúp Vàng

Tôn vinh Cúp Kim cương
Doanh nghiệp siêu nhỏ 50 triệu 100 triệu 300 triệu 500 triệu
Doanh nghiệp nhỏ 100 triệu 200 triệu 400 triệu 800 triệu
Doanh nghiệp vừa 200 triệu 300 triệu 500 triệu 01 tỷ
Doanh nghiệp lớn 01 tỷ 02 tỷ 03 tỷ 05 tỷ

 

(Đối với các tổ chức khác: số tiền từ thiện áp dụng theo doanh nghiệp vừa. Đối với cá nhân: số tiền làm từ thiện áp dụng theo doanh nghiệp siêu nhỏ).

Điều kiện tôn vinh: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền, hiện vật bằng một trong hai hình thức sau: Ủng hộ trực tiếp, ủy quyền để Quỹ từ thiện của doanh nghiệp tỉnh tổ chức hoạt động từ thiện hoặc thông tin với Quỹ hoạt động từ thiện. Lưu ý: Các hoạt động từ thiện phải có xác nhận nơi tặng quà.

Để chuẩn bị Lễ tôn vinh làm từ thiện vào dịp cuối năm, căn cứ tiêu chí đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân báo cáo thành tích làm từ thiện năm 2022 (theo mẫu gửi kèm) về Quỹ từ thiện của doanh nghiệp tỉnh trước ngày 15/9/2022. Địa chỉ: tầng 5, tòa A, khu Liên cơ quan, Quảng trường 3-2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Xem chi tiết tại đây./.