Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới

Thứ Tư, 10 Tháng Năm, 2023 73 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 80-KH/TU; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc UBND tỉnh bảo đảm theo quy định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới công tác quản lý theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý đi đôi với nâng cao trách nhiệm; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương để khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phân định rõ trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương…

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Kế hoạch đưa ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu đó là: Tăng cường phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tham mưu, tổ chức, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc UBND tỉnh bảo đảm theo quy định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân cấp. Nâng cao trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển dụng công chức, viên chức phù hợp, bảo đảm lộ trình theo kế hoạch đề ra.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.