Thông tin về tình hình an ninh trật tự và “Đề cương về văn hoá Việt Nam”

Thứ Tư, 29 Tháng Ba, 2023 59 lượt xem Chia sẻ bài viết:
Ngày 29/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin đến cán bộ chủ chốt về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuyên đề “Đề cương về văn hoá Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các doanh nghiệp.

Theo đó, thời gian qua, tình hình thế giới, trong nước ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tác động lớn đến nền kinh tế, đời sống người dân, sự phát triển của doanh nghiệp.

Mặc dù có nhiều khó khăn song lực lượng công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn xã hội. Công an các cấp trong tỉnh đã xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp hơn 1,5 triệu căn cước công dân (CCCD) cho công dân đủ điều kiện; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 109 thủ tục hành chính.

Năm 2022, công an các đơn vị đã tổ chức 20 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời lắng nghe, gỡ vướng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

 

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh thông tin về tình hình ANTT và một số khuyến nghị với doanh nghiệp.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại doanh nghiệp, Thượng tá Đỗ Đức Trịnh khuyến nghị các doanh nghiệp cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Quản lý, sử dụng tốt tài sản nhà nước và doanh nghiệp, không để mất mát; liên tục nắm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người lao động; không để tụ tập hay đình công, ngừng việc tập thể.

Phối hợp với lực lượng công an trong bảo đảm ANTT, an toàn tài sản, phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm, tệ nạn ma túy; thường xuyên kiểm tra, thay thế, trang bị các thiết bị giám sát ở vị trí trọng yếu; xây dựng mô hình an toàn phòng cháy trong doanh nghiệp, có phương án ứng phó kịp thời khi tình huống cháy nổ xảy ra…

 

Giáo sư Mạch Quang Thắng truyền đạt nội dung cốt lõi của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Cũng tại hội nghị, GS.TS Mạch Quang Thắng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cốt lõi của “Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Đề cương khẳng định vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa và để thực hiện tốt cuộc cách mạng văn hóa ở nước ta phải nắm vững “ba nguyên tắc vận động”, đó là: Dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Ba nguyên tắc đã trở thành phương châm, mục tiêu hành động, là quan điểm xuyên suốt trong quá trình cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới.

Từ khi “Đề cương về văn hóa Việt Nam” được Ban Thường vụ T.Ư Đảng thông qua năm 1943 đến nay, nhiều định hướng quan trọng về văn hóa đã được Đảng ta kế thừa, bổ sung để tập trung xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

Đề cương cũng tạo ra sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng cho nhân dân, nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết trong sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật; cổ vũ lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần dấn thân cho cách mạng của những người làm công tác văn hóa, văn nghệ, trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển nền văn hóa mới.

Theo Báo Bắc Giang