Tích cực tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên thấm nhuần 4 nghị quyết Hội nghị T.Ư 5

Thứ Sáu, 22 Tháng Bảy, 2022 59 lượt xem Chia sẻ bài viết:
Sáng 22/7, tiếp tục chương trình làm việc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và kết luận hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tích cực đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở Đảng

Thông tin chuyên đề về Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về  “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Những năm qua, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở. Mô hình tổ chức một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng còn bất cập, chậm được kiện toàn, sắp xếp.

Nghị quyết số 21 đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 – 2025 đạt từ 3 – 4% tổng số đảng viên.

Đến năm 2030: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 – 2030 đạt từ 3 – 4% tổng số đảng viên.

Để triển khai hiệu quả, Nghị quyết đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tích cực đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Chú trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình thực hiện nghị quyết 

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hai bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình nghiên cứu, học tập và quán triệt triển khai các nội dung của Nghị quyết.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung của 4 nghị quyết. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy đòi hỏi sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức các địa phương, đơn vị.

Đồng chí đề nghị, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các ban đảng T.Ư, các bộ, ngành  liên quan phối hợp cụ thể hóa các nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành lang pháp lý bảo đảm đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện các nghị quyết trong thực tiễn được toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nghị quyết đề ra.

Quá trình thực hiện chú trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình thực hiện nghị quyết, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ở các cấp; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện cho phù hợp, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thực hiện không hiệu quả.

Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết

Ngay sau hội nghị toàn quốc kết thúc, tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dương Văn Thái đã phát biểu quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí khẳng định: Cả 4 nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 vừa được nghiên cứu, học tập có ý nghĩa rất quan trọng đối với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang. Chính vì vậy, BTV Tỉnh ủy đã quyết định tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết trên phạm vi  toàn tỉnh, kết nối với điểm cầu T.Ư. Mục đích để các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được trực tiếp nghe, tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung của các nghị quyết. Từ đó, giúp các cấp, các ngành, địa phương, cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ những việc cần làm; chủ động có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu,  các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tiếp tục tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết cho số đảng viên còn lại chưa được triệu tập tham gia hội nghị lần này và số đảng viên đã được triệu tập nhưng vắng hoặc không tham gia đầy đủ chương trình. Mục tiêu trong tháng 8 tới phải hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết cho 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đến nhân dân bằng nhiều hình thức. Quan tâm nghiên cứu, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để thảo luận, phân tích chuyên sâu hoặc lồng ghép đưa vào các buổi sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường chuyên trang, chuyên mục, tin bài về nội dung nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết đến đoàn viên, hội viên, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện nghị quyết.

BTV Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch, chương trình hành động 3 nghị quyết là: Nghị quyết số 18, số 19 và Nghị quyết số 20.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21. BTV Tỉnh ủy sẽ thảo luận, thông qua và ban hành xong chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết này trong quý III năm nay.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề án thực hiện nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của BTV Tỉnh ủy phải khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch, đề án của ngành, đơn vị, địa phương mình.

Trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện; gắn với lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành; trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp của các tổ chức, cá nhân liên quan để triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Mục tiêu chậm nhất trong tháng 11 năm nay hoàn thành toàn bộ việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 ở tất cả các cấp.

Theo baobacgiang.com.vn