Bắc Giang giảm tiền thuê đất năm 2023

Thứ Tư, 25 Tháng Mười, 2023 84 lượt xem Chia sẻ bài viết:

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang – Lục Nam hướng dẫn khách đến giao dịch thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, quy định. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chủ động phản ánh những vướng mắc phát sinh đến cơ quan thuế để được hướng dẫn, giải đáp.

Các cơ quan, đơn vị, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và phối hợp với cơ quan thuế triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến đối tượng liên quan thuộc phạm vi quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, TP rà soát các trường hợp đang sử dụng đất (thuộc đối tượng phải thuê đất nhưng chưa có quyết định và hợp đồng thuê đất), hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ pháp lý để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; kịp thời chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế, làm cơ sở xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính, bảo đảm theo quy định.