HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Ông Bùi Văn Hạnh

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Ông Trần Anh Tuấn

Phó CT Hội đồng Quản lý Quỹ

Ông Ngô Văn Sơn

Phó CT Hội đồng Quản lý Quỹ

Ông Ngô Văn Khanh

Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ

Ông Nguyễn Văn Tuyển

Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ

BAN GIÁM ĐỐC QUỸ

Ông Ngô Quốc Hội

Giám đốc Quỹ từ thiện

Bà Nguyễn Thị Phú

Phó Giám đốc Thường trực Quỹ từ thiện

ĐT: 0988.107.864

Ông Nguyễn Cường

Phó Giám Đốc Quỹ từ thiện