Điều lệ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG     KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2022-2027

https://drive.google.com/file/d/1yMBZEoiK6ObSvVUxZGmSHEyb51iofUuD/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1Cyi2Z73Lk6RsTTrSvlSq_Mybu5Ax2b9s/view?usp=share_link

[/col] [/row] [/section]