Bắc Giang: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ

Thứ Ba, 18 Tháng Bảy, 2023 34 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ảnh minh họa/BGP.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Công văn số 2100 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Người đứng đầu sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngành dọc Trung ương trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm trực tiếp, chủ động, tích cực chỉ đạo giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Phân công nhiệm vụ cụ thể, có kết quả sản phẩm đầu ra, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ công vụ để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng, hàng năm.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Theo Báo Bắc Giang