Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp

Thứ Ba, 7 Tháng Ba, 2023 92 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động để công nhân lao động tại doanh nghiệp hình thành thói quen tự học, tích cực học tập suốt đời; hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động tại các doanh nghiệp học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Cụ thể, về chính trị, pháp luật, phấn đấu đến năm 2025 đạt 70%, đến năm 2030 đạt 95% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động, gắn với những nội dung lý luận về chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Về kỹ năng nghề nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 80% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề. Về kỹ năng sống, phấn đấu đến năm 2025 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập các nội dung giáo dục kỹ năng sống…

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số giải pháp gồm: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập. Đổi mới, sáng tạo và linh hoạt sử dụng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, đảm bảo phù hợp điều kiện của công nhân lao động, nhất là công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Triển khai các biện pháp hỗ trợ công nhân lao động được học tập thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ công nhân lao động được học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động. Đa dạng hóa các hình thức học tập, nhất là đào tạo từ xa; xây dựng, khai thác, tích hợp, chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục mở; đa dạng, linh hoạt trong đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề giúp công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ, tay nghề tại các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề.

Đẩy mạnh các cuộc vận động học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, ý thức pháp luật, kỹ năng sống trong công nhân lao động; xây dựng, duy trì thói quen đọc sách và tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân với thông điệp “Học tập suốt đời – cơ hội có việc làm bền vững”. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong tổ chức học tập suốt đời cho công nhân lao động.

Theo Báo Bắc Giang