Hiện thực hóa khát vọng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Thứ Sáu, 4 Tháng Hai, 2022 54 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2022) trong không khí phấn khởi, tự hào mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được những thành tựu quan trọng để đưa nước ta tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Qua năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới; kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững; lạm phát tăng nhanh; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được những thành tựu quan trọng để đưa nước ta tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy, đây là dịp để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại những truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng, tiếp tục lãnh đạo đất nước đi tới tương lai tươi sáng.

 (Ảnh minh họa: Nguồn: qdnd.vn).

Cách đây 92 năm, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng đã được tiến hành tại Hồng Kông (Trung Quốc). Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng:

(1) Mở ra thời kỳ mới cho Cách mạng Việt Nam – thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam, đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. (2) Đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc. (3) Là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. (4) Việc Đảng ra đời và chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới đã được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

 Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại qua 92 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Đó là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; Thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp với quyết tâm “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp giành thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam; Thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX; Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo hơn 35 năm, đã vượt qua mọi khó khăn, bao vây cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, đứng vững và tiếp tục đi lên trong cơn “động đất chính trị” trên thế giới khi chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ (1989 – 1991); hệ thống Xã hội chủ nghĩa lâm vào thoái trào. Qua hơn 35 năm đổi mới, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển đất nước. Từ một nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, Đảng đã lãnh đạo đưa đất nước ra khỏi nhóm nước nghèo vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

 (Ảnh minh họa: Nguồn: tuyengiao.vn).

Những thắng lợi giành được 92 năm qua là minh chứng về năng lực lãnh đạo của Đảng. Với phương châm đúng đắn: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”, Đảng ta không ngừng tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước yêu cầu mới của tình hình quốc tế và trong nước. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức được đặc biệt quan tâm, được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và ban hành Quy định  số 37- QĐ/TW  “Về những điều Đảng viên không được làm” trên tinh thần bổ sung Quy định số 47/QĐ/TW đã được ban hành trước đó.

Điểm mới của Kết luận Hội nghị Trung ương 4 lần này là thực hiện đồng bộ giữa xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; giữa xây dựng đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân; không chỉ ngăn chặn mà từng bước đẩy lùi, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái, biến chất trong cán bộ, đảng viên. Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần nay đã mở rộn phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao gồn xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng, mà còn mở rộng ra đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, bổ sung, làm rõ hơn hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” sát với tình hình mới. Còn các văn bản quan trọng khác và Quy định số 37-QĐ/TW được ví nhưng những “biệt dược” trong công tác phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của Đảng và hệ thống chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hóa, biến chất, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đặc biệt, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không ngừng nghỉ”, “không vì chống dịch mà giảm chống tham nhũng”. Do vậy, niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và không ngừng nâng cao.

Cũng trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng ta đã triển khai một loạt Hội nghị trực tuyến toàn quốc để cụ thể hóa các lĩnh vực của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về các chủ đề: Phát triển kinh tế, đại đoàn kết, xây dựng chỉnh đốn Đảng, đối ngoại. Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì, giao Ban Tuyên giáo Trung ương thường trực đã thành công rất tốt đẹp; Hội nghị do Thường trực Ban Bí thư chủ trì về Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Hội thảo khoa học toàn quốc do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức về chủ đề “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay” đã rất thành công, thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, nghiên cứu, lý luận – phê bình và đội ngũ văn nghệ sỹ của cả nước…

 Thực tiễn phong phú, sinh động của Cách mạng Việt Nam trong 92 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời thông qua quá trình lãnh đạo, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh cao cả mà lịch sử đã lựa chọn là lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đưa dân tộc đến tương lai tươi sáng và đáp ứng sự tín nhiệm, kỳ vọng của nhân dân. Do vậy, từ thực tiễn đó đã khẳng định Đảng là lực lượng chính trị duy nhất có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước.

Với những thành tựu to lớn do Đảng lãnh đạo đã đạt được, chúng ta có đủ cơ sở vững chắc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay!”. Thực tiễn Đảng lãnh đạo đất nước 92 năm qua đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là do “Một Đảng Cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì Đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”1.

 Năm nay kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh cũng là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữ thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”2. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII cũng xác định các mục tiêu cụ thể là: Đến giữa năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua nước thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2020, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

 Để thực hiện các mục tiêu trên thành hiện thực, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta  nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trước hết, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo và lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân: “Chúng ta lâu nay đã đổi mới, sáng tạo thì tới đây càng phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa; Nhà nước ta nói chung, Chính phủ, chính quyền các địa phương nói riêng lâu nay đã liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì tới đây càng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thì tới đây càng phải đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa”3./.

 (1)  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường bản chất Cách mạng, tính tiên phong của Đảng (Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam). Báo Nhân dân, tr.2, ngày 04/02/2020.

 (2)  Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.57.

 (3) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu tại “Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tê – xã hội năm 2022”. Báo Nhân dân, tr.2, ngày 06/01/2022.

Theo Dangcongsan.vn