Nâng cao chất lượng học tập chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 15 Tháng Tám, 2023 42 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Quang cảnh hội thảo.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Tuấn Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đều nhất trí khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh nghiêm túc thực hiện. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức của tỉnh; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; vận dụng có hiệu quả kiến thức vào các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các nội dung tham luận đã tập trung phân tích làm rõ một số vấn đề đặt ra, yếu tố tác động đến việc nâng cao chất lượng học tập chính trị tại Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố hiện nay.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng nhằm nâng cao chất lượng học tập chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất giải pháp trong triển khai, thực hiện việc nâng cao chất lượng học tập chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Trần Tuấn Nam phát biểu tại hội thảo.

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng chí Trần Tuấn Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản liên quan, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hình thức đa dạng, sinh động. Duy trì nghiêm việc giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ…

Các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục lý luận trong công tác tư tưởng nói riêng và xây dựng Đảng nói chung; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, duy trì tốt các hội nghị thông tin theo quy định.

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đẩy mạnh kiểm tra công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Chủ động phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch.

Theo Báo Bắc Giang