Nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 13 Tháng Năm, 2022 58 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng 13/5, BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn công tác nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ; bí thư (hoặc phó bí thư) các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; thành viên tổ cộng tác viên 35 của Đảng bộ Khối

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, thành viên chuyên trách Ban Chỉ đạo 35 T.Ư dự và truyền đạt các nội dung.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Vũ Trọng Hà cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác này, trước hết cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chúng xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tung tin hỏa mù với những bài viết, phỏng vấn, thư ngỏ bằng luận điệu vu cáo, bình luận thâm độc. Đề cao mô hình, thể chế nhà nước tư bản chủ nghĩa; cung cấp thông tin thật giả lẫn lộn để lợi dụng chống phá…

Đồng chí Vũ Trọng Hà truyền đạt nội dung chuyên đề.
Đồng chí Vũ Trọng Hà truyền đạt nội dung chuyên đề.

Trước những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng phức tạp, tinh vi, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tiếp tục được tăng cường. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết hợp hiệu quả giữa “xây” và “chống”; “xây” là cơ bản, lâu dài, thuyết phục, hiệu quả, “chống” là cấp bách, thường xuyên.

Bảo đảm hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 35 T.Ư tập trung, thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của Ban Chỉ đạo 35 các ban, bộ, ngành, địa phương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, thù địch để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác trên. Coi trọng thuyết phục những cá nhân nhận thức lệch lạc, biểu hiện mơ hồ, quan điểm, hành động sai trái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin của các cơ quan báo chí, truyền thông trong quá trình đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tập trung xây dựng lực lượng, đầu tư phương tiện kỹ thuật, chú trọng hoàn thiện văn bản pháp lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua những nội dung được tiếp thu, các đại biểu sẽ triển khai tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức tốt các nhiệm vụ, giải pháp để góp phần bảo vệ có hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo baobacgiang.com.vn