Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội

Thứ Tư, 10 Tháng Bảy, 2024 29 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Theo kế hoạch, năm 2024, tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ 100% gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, kịp thời rà soát xóa 100% các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát, nhà xuống cấp phát sinh mới trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình xã hội hóa bảo đảm mục tiêu đến năm 2030, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội. Ảnh minh họa.

Tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến năm 2025 giải quyết khoảng 80% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp. Đến năm 2030 giải quyết khoảng 90% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023.

Để đạt được mục tiêu, tỉnh Bắc Giang tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với công tác phát triển nhà ở xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội. Đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển nhà ở xã hội.

Trong đó, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW và các văn bản hướng dẫn thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phát triển nhà ở xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cần nêu cao trách nhiệm đối với công tác phát triển nhà ở xã hội. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng tới mục tiêu đến năm 2030, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hoàn thành chỉ tiêu thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình xã hội hóa, nhất là đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, hộ nghèo ở tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận dễ dàng với nhà ở xã hội; cắt giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, kinh doanh, mua bán, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Có cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội theo hướng mô hình xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, phát thải cácbon thấp.

Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, kịp thời để bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong phát triển nhà ở xã hội, đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại đúng mục đích.

Theo Báo Bắc Giang