Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Thứ Ba, 4 Tháng Bảy, 2023 39 lượt xem Chia sẻ bài viết:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2234-CV/TU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở cơ sở. Ảnh minh họa/BGP.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 54-KL/TW, Quyết định số 99-QĐ/TW gắn với Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 2/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và các quy định có liên quan của Đảng, nhất là Quy chế dân chủ ở cơ sở… tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp.

Tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” sát với thực tiễn. Chủ động nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan; thực hiện có hiệu quả pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tiếp cận thông tin, những quy định liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở cơ sở. Tăng cường mối liên hệ mật thiết của cán bộ, đảng viên với tổ chức Đảng, Nhân dân nơi cư trú.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc.

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ. Quan tâm, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức quần chúng khác.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, Kết luận số 54-KL/TW; định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW.

Đảng đoàn HĐND tỉnh quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác giám sát việc chấp hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, các văn bản của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận chính quyền và các lĩnh vực có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo các cấp chính quyền cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ nhân dân của các cơ quan, công chức, viên chức nhà nước; đổi mới cách lấy ý kiến nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất và quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia quản lý nhà nước; các điều kiện cho MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Theo Báo Bắc Giang