Triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương

Thứ Hai, 10 Tháng Sáu, 2024 25 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tăng cường tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông báo số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.

Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hội quần chúng phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Trong đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý và quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hội quần chúng phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trí trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy (số 558-TB/TU ngày 12/10/2021) về việc phân công theo dõi, chỉ đạo công tác hội; thường xuyên chỉ đạo, định hướng, kiểm tra hoạt động của hội quần chúng được phân công theo dõi; kịp thời báo cáo tình hình hoạt động, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động của các hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn tổ chức, hoạt động và quản lý đảng viên trong tổ chức đảng của hội theo quy định.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hội quần chúng, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về quy trình thành lập, tổ chức đại hội, tổ chức bộ máy, hoạt động và quản lý hội; giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội theo quy định.

Rà soát, giao nhiệm vụ cho các hội phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh; quan tâm hỗ trợ kinh phí để hội thực hiện tốt các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền giao. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hội hoạt động không đúng pháp luật, tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội. Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa chế độ, chính sách của Trung ương; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chính sách của tỉnh đối với tổ chức hội, cán bộ hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện công tác cán bộ đối với nhân sự lãnh đạo, quản lý các hội quần chúng theo đúng Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, quy định của điều lệ các tổ chức hội.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu chỉ đạo hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 118-QĐ/TW và Công văn này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các hội quần chúng căn cứ điều lệ hội và nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao, chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp làm tốt công tác tập hợp, phát triển, đoàn kết hội viên gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và Nhân dân để kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và Nhân dân.