Triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ Nhật, 13 Tháng Tám, 2023 49 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Quy định số 114-QĐ/TW, trong đó lưu ý chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ; nắm tình hình, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác cán bộ; không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan theo tinh thần Quy định số 114-QĐ/TW;…

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ bảo đảm đúng chủ trương, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân của từng khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.

Thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước; chịu trách nhiệm khi để xảy ra tiêu cực, sai phạm trong công tác cán bộ thuộc thẩm quyền được giao phụ trách. Tự giác báo cáo với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý khi xem xét nhân sự là người có quan hệ gia đình.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Gương mẫu trong xem xét, bố trí người có quan hệ gia đình, thân quen vào vị trí người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác.

Người đứng đầu cơ quan, bộ phận và cán bộ tham mưu về công tác cán bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; chịu trách nhiệm về đề xuất, tham mưu, thẩm định các nội dung về công tác cán bộ theo chức trách, nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tinh thần Quy định số 114-QĐ/TW.

Nhân sự phải báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác, rõ ràng hồ sơ lý lịch đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và kê khai trung thực tài sản, thu nhập theo quy định. Tự giác không ứng cử, không nhận đề cử, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, chế độ, chính sách nếu bản thân thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, uy tín, năng lực, sức khoẻ và thuộc trường hợp không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhận các chức danh có liên quan theo quy định.

Tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những cá nhân phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin, tố cáo đúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; đồng thời, xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín người khác.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy định số 114-QĐ/TW và các văn bản, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và phù hợp tình hình thực tiễn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định số 114-QĐ/TW. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW; xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân vi phạm.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, cơ quan dân cử hướng dẫn thực hiện việc giám sát công tác cán bộ và việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm được phát hiện qua giám sát và phản ánh của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyên hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW và Công văn này nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh, nêu gương, biểu dương những tập thể, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin, tố cáo đúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn, triển khai nghiêm túc các nội dung trong Quy định số 114-QĐ/TW và Công văn này đến cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan khối nội chính tỉnh; theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo, báo cáo việc xem xét, xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực được giao, trong đó có công tác cán bộ.