Triển khai xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”

Thứ Năm, 7 Tháng Chín, 2023 34 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” năm học 2023-2024 nhằm nhân rộng những mô hình trường học tiêu biểu, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu triển khai xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” tới 100% các nhà trường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, bao gồm các tiêu chí như: Xây dựng môi trường lành mạnh trong các nhà trường, không xảy ra các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường; tập thể nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh chung sức thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong sáng, lành mạnh, thân thiện, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, tiến bộ.

Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công bằng, dân chủ, hợp lý, phù hợp với năng lực, điều kiện của từng cá nhân; nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh bảo đảm mục tiêu phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh…

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, ngành Giáo dục tập trung triển khai một số các nhiệm vụ trong thời gian tới như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho hoạt động giáo dục, hướng tới đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang, hiện đại.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và đặc biệt thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên…

Theo Báo Bắc Giang