Bắc Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thứ Năm, 12 Tháng Mười, 2023 31 lượt xem Chia sẻ bài viết:
Ngày 09.10.2023, Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 301-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 – 2030.
Đến năm 2030 phấn đấu mỗi năm, toàn tỉnh kết nạp được ít nhất 200 đảng viên mới trở lên trong DN ngoài khu vực nhà nước. 

Theo đó, Nghị quyết đưa ra quan điểm, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước để phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các loại hình DN; các DN thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN và chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước là trách nhiệm của các cấp ủy và của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; cần tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng phát triển tổ chức đảng ở những DN có vị trí, tính chất quan trọng, quy mô lao động lơn, hoạt động ổn định ở các khu, cụm công nghiệp; quan tâm phát triển đảng viên mới là lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội trong DN.

Mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở DN ngoài khu vực nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đến năm 2030 phấn đấu mỗi năm, toàn tỉnh kết nạp được ít nhất 200 đảng viên mới trở lên trong DN ngoài khu vực nhà nước, trong đó có ít nhất 05 đảng viên là chủ DN. Mỗi năm, thành lập được ít nhất 10 tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước, trong đó có DN có vốn đầu tư nước ngoài. Phấn đấu hằng năm, có từ 90% tổ chức đảng từ 85% đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để đạt mục tiêu, Nghị quyết đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động và tiếp tục sắp xếp tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế. Tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức chính trị – xã hội trong các DN ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các DN ngoài khu vực nhà nước.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.