Bắc Giang: Hơn 18 nghìn đại biểu dự hội nghị trực tuyến thông tin thời sự

Thứ Ba, 18 Tháng Tư, 2023 110 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt 6 tháng đầu năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã. Toàn tỉnh có 224 điểm cầu với hơn 18 nghìn đại biểu dự.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; giảng viên Trường Chính trị tỉnh…

Khái quát nội dung cốt lõi Cuốn sách về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh 5 nội dung: Vì sao phải biên soạn, xuất bản Cuốn sách; Quá trình biên soạn, xuất bản; Bố cục; Giá trị và nội dung cốt lõi; Những điểm ấn tượng trong Cuốn sách.

Đồng chí Nguyễn Thái Học giới thiệu nội dung cốt lõi Cuốn sách về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Thái Học giới thiệu nội dung cốt lõi Cuốn sách về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách đã hệ thống hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN tiêu cực.

Thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác PCTN tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thông qua đó cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Cuốn sách gồm 3 phần với hơn 600 trang và 111 bức ảnh.

Nâng cao nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 

Các đại biểu cũng nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận T.Ư trình bày chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng nền văn hóa Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với văn hóa công sở hiện nay”. Nội dung chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2023 được chọn là chuyên đề hết sức có ý nghĩa, xoay quanh vấn đề văn hóa và con người, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một hệ thống các quan điểm lý luận mang tính khoa học và cách mạng về văn hóa và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Tư tưởng đó chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, cốt lõi là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh hoa và bản sắc dân tộc Việt Nam.

Quan điểm nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa là Người đã khẳng định văn hóa là động lực, là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng. Người nêu rõ yêu cầu văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi; đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ… Nếu kinh tế là nâng cao đời sống vật chất, thì văn hóa có tác dụng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đề cập văn hóa công vụ, GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ: Một điểm đặc biệt trong văn hóa công vụ được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập trong các bài nói, bài viết của Người đó là người cán bộ phải công tâm, khách quan trong công việc. Một nền công vụ mà ở đó, cán bộ công tâm, khách quan, luôn đề cao “liêm”, “chính” sẽ mang đến những hiệu quả tích cực, góp phần phòng ngừa tiêu cực, đồng thời tăng thêm niềm tin của người dân về hệ thống chính quyền.

GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. 

GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Để tiếp tục triển khai sâu rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực; công tác xây dựng nền văn hóa, đặc biệt là văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu.

Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, PCTN tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cụ thể, bởi vậy các cấp uỷ, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng quán triệt một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới. 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng quán triệt một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Về lĩnh vực văn hóa, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa.

Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các giá trị của văn hóa, sức mạnh con người Bắc Giang để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tại hội nghị này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng định hướng một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 21, ngày 16/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị, thực hiện tốt việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Các địa phương, nhất là cấp cơ sở tăng cường và nâng cao hơn nữa công tác quản lý đất đai. Thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ các dự án, tiến độ giải ngân vốn, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách của từng địa phương, cơ sở và cả tỉnh…

Theo Báo Bắc Giang