Tỉnh uỷ Bắc Giang tăng cường chỉ đạo nâng cao điểm số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 17 Tháng Hai, 2023 126 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1907-CV/TU về việc tăng cường chỉ đạo nâng cao điểm số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) của tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các cơ quan, sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật về PCTN và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTNTC. Việc thực hiện phải thực chất, từng nội dung, nhiệm vụ cần có kết quả, số liệu đánh giá cụ thể nhằm khắc phục, chấn chỉnh ngay những nội dung, chỉ tiêu đánh giá chấm điểm đạt thấp hoặc không đạt điểm theo Bộ chỉ số chấm điểm đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn PCTN với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm quy định về việc tiếp công dân của người đứng đầu.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nội bộ gắn với xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác PCTNTC của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; trong đó, người đứng đầu phải kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm theo quy định nếu để kết quả chấm điểm thuộc trách nhiệm ngành, lĩnh vực phụ trách đạt thấp, làm ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng của tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, trọng tâm là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng và việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát, kể cả “tham nhũng vặt”; xử lý nghiêm minh về hành chính, kỷ luật Đảng đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế phối hợp, xử lý sai phạm qua kiểm tra, thanh tra, giám sát theo tinh thần Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Công văn số 319-CV/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật và thực hiện có kết quả việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Hằng năm, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chấm điểm về công tác PCTN theo Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành, bảo đảm kết quả chấm điểm những năm tới phản ảnh đầy đủ, thực chất kết quả công tác PCTN của tỉnh và kết quả ngày càng được nâng lên.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để điểm chấm công tác PCTN năm 2021 thuộc lĩnh vực quản lý đạt thấp; đồng thời xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục những hạn chế trong đánh giá công tác PCTN năm 2021 của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 189/TTCP-C.IV ngày 17/01/2023, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những chỉ số thành phần về công tác PCTN đạt điểm thấp, không đạt điểm, nhằm nâng cao điểm số đánh giá công tác PCTN của tỉnh trong thời gian tới…