Năm nay tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố. Hoạt động này nhàm nâng cao nhận thức, thúc đẩu hành động cải thiện công tác quản lý, điều hành kinh tế các cơ quan địa phương trong tỉnh. Việc khảo sát sẽ do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chủ trì, thực hiện. Số lượng mẫu khảo sát DDCI năm nay sẽ phát cho 3000 doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương trình khảo sát năm nay có nhiều đổi mới, nhất là về phương thức lưu trữ và giám sát. 

Áp dụng phần mềm điều tra DDCI 2022 tại Bắc Giang | DDCI Bắc Giang 2022

04/12/2022

Tọa đàm PCI – Từ quyết tâm đến hành động PCI – Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển tăng trưởng xanh để phát triển bền vững Giãn, giảm hơn 691 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động Công ty Cổ phần Xuất...