Năm nay tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố. Hoạt động này nhàm nâng cao nhận thức, thúc đẩu hành động cải thiện công tác quản lý, điều hành kinh tế các cơ quan địa phương trong tỉnh. Việc khảo sát sẽ do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chủ trì, thực hiện. Số lượng mẫu khảo sát DDCI năm nay sẽ phát cho 3000 doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương trình khảo sát năm nay có nhiều đổi mới, nhất là về phương thức lưu trữ và giám sát. 

Áp dụng phần mềm điều tra DDCI 2022 tại Bắc Giang | DDCI Bắc Giang 2022

04/12/2022

Khảo sát DDCI năm 2023 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tiếng hát doanh nhân Khảo sát DDCI 2023 đã bắt đầu bấm nút Bát cháo tình thân Tặng nhà tình nghĩa