Năm nay, lần đàu tiên chỉ số thành phần chi phí không chính thức của Bắc Giang dẫn đầu cả nước. Trong khi năm ngoái, Bắc Giang đứng thứ 9 trên tổng 63 tỉnh thành phố về chỉ số này. Còn 3 năm trước, điểm số của Bắc Giang thấp hơn mức trung vị của cả nước tới 6,17 điểm. Thậm chí qua khảo sát các chỉ tiêu thành phần thì có tới 56% doanh nghiệp cho rằng tình trạng  nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến. Tỷ lệ doanh nghiệp có chi trả chí phí không chính thức cho cán bộ thanh kiểm tra tăng lên 43%. Vậy bằng cách nào Bắc Giang tạo ra sự thay đổi và cắt giảm đáng kể chi phí không chính thức như vậy.

Bắc Giang dẫn đầu cả nước về cắt giảm chi phí không chính thức

12/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuyển giao công nghệ điều tra DDCI cho tỉnh Thái Bình Bắc Giang phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS Đoàn...