Quý 1, UBND tỉnh Bắc Giang xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục  hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây cũng là một trong những nội dung thuộc trong nhóm chỉ số, để đánh giá việc thực hiện chính quyền số trong chương trính chuyển đổi số quốc gia.

Bắc Giang xếp thứ 3 cả nước về thực hiện hành chính công

13/04/2023

Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuyển giao công nghệ điều tra DDCI cho tỉnh Thái Bình Bắc Giang phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS Đoàn...