Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang mạnh mẽ trong việc áp dụng chuyển số trong nhiều lĩnh vực. Trong đó có hoạt động điều tra xã hội học. Năm 2022 tỉnh Bắc Giang sẽ điểu tra khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sơ, ban, ngành và huyện, thành phố gọi tắt là DDCi bằng hình thức trực tuyến. Cách làm mới này sẽ đem lại kết quả điều tra nhanh chóng, chinh xác và khách quan.

Chuyển đổi số Bắc Giang | điều tra DDCI 2022 trên nền tảng công nghệ

30/10/2022

Khảo sát DDCI năm 2023 Hội nghị ” Gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2023″ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuyển giao công nghệ điều tra DDCI cho tỉnh Thái Bình Bắc Giang phân tích chỉ số PCI, PARINDEX, SIPAS Đoàn...